นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

วิชาชีพครู เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติและมีความสำคัญอย่างมาก ครูถือกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนสังคม มีส่วนในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับโอกาส
สั่งสอน ลูกศิษย์ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี คุณภาพ ทั้งในแง่ของความรู้ และคุณธรรม
จริยธรรมอันดี ล้วนเป็นสิ่งที่อาชีพครู สามารถอบรม บ่มเพาะให้แก่เยาวชนของชาติได้ทั้งสิ้น

ลักษณะงานของครู

ครู คือ ผู้ที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ นอกจากการสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ
ในทางด้านวิชาการแล้ว ครูยังจะเป็นผู้สอนให้นักเรียนเป็นคนดี ที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้
เป็นผู้ชี้แนะให้เด็กมีแนวคิดของตัวเอง และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในอนาคต

คุณสมบัติผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู

ผู้ที่สามารถประกอบวิชาชีพครูได้จำเป็นจะต้องจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
และมีวิชาเอกหนึ่งวิชาจากในรายการนี้: การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การสอนวิชาเฉพาะ
หรือ การศึกษานอกระบบโรงเรียน

นอกจากนี้ผู้ที่สมัครครูในระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีความจำเป็นจะต้องจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ขึ้นไป ในรายวิชาย่อยของคณะนั้น ๆ

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510