นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

แพทย์  คือ ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่งยาให้การรักษา มีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค
และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้ประกอบอาชีพแพทย์จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลโดย
ตรวจคนไข้ใน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทุกวัน และต้องตรวจคนไข้นอก
ที่เข้ามารับการรักษาอาจถูกเรียกตัว ได้ทุกเวลา เพื่อทำการรักษาคนไข้
ให้ทันท่วงที ต้องพร้อมเสมอ ที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้
ในที่ทำงานก็จะพบเห็น คนเจ็บ คนป่วยและคนตาย แพทย์จึงต้องมี
จิตใจที่เข้มแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็น
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์

1. สำเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ 

2. ขยันสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาการแพทย์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจไม่พิการหรือทุพพลภาพปราศจากโรค 

4. สามารถอุทิศตนยอมเสียสละเวลา และความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
ที่เดือดร้อนจากการ เจ็บป่วย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย
มีความเมตตา และมีความรัก ในเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละที่จะเดินทาง
ไปรักษาพยาบาล ผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ

5. มีมารยาทดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ทุกระดับมีความอดทน อดกลั้น และมีความกล้าหาญ

6. มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์
ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการ ของตน ไปหลอกลวงหรือทำลายผู้อื่น

ความก้าวหน้าในงานอาชีพ รายได้และสวัสดิการ

ความก้าวหน้าของอาชีพหมอจะมาจากอายุการทำงาน เพราะจะเป็นระบบเดียวกับข้าราช
คือ มีการเลื่อนขั้น เมื่อมีอายุการทำงาน และประสบการณ์มากขึ้น ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ
ก็จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถรักษาโรค และวินิจฉัยอาการที่ยากของคนไข้ได้ นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของวิชาการ คือ การเรียนต่อ
ในระดับปริญญาโท และ เอก เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเชิงลึกของการรักษาในแขนงนั้นๆ 
ในเรื่องของระบบเงินเดือนนั้นหากเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐ จะมีระดับเงินเดือน
ตามขั้นโดยข้าราชการพลเรือน ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน  ซึ่งตัวเลขต่างๆ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด  ขึ้นอยู่กับระเบียบของก.พ. หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำหรับคุณหมอถ้าไม่มีปัญหาอะไรทุกๆปีก็จะได้เลื่อนขึ้นเงินเดือน เห็นได้ว่าจะเลื่อนตำแหน่ง
และฐานเงินเดือนขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุการทำงาน

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510