ระดับชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ
อนุบาล 1 25 8 33  
อนุบาล 2 15 19 34  
รวมระดับนักเรียนอนุบาล 40 27 67
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 21 36  
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 14 30  
ประถมศึกษาปีที่ 3 18 26 44  
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 20 41  
ประถมศึกษาปีที่ 5 23 24 47  
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 16 43  
รวมระดับประถมศึกษา 120 120 240
รวมทั้งหมด 160 147 307