ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  ตั้งอยู่เลขที่  47  ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์  2  แขวงมีนบุรี  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10510  โทร.  0-2517-2157
                โรงเรียนสุเหร่าบางชันจัดตั้งขึ้นเมื่อ  23  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2476  เป็นโรงเรียนประชาบาล  ชนิดนายอำเภอจัดตั้ง  มีอัจยีสะอาด  หลังสัน 
เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ดำรงอยู่ในเงินศึกษาประชาบาล  เดิมอาศัยสถานที่สุเหร่าทำการสอนไปพรางก่อน  มีนายยิ้ม  แสงเกตุ  เป็นครูคนแรก  แรกเปิดเรียนมีนักเรียน  15  คน
                ต่อมานายวุ้น  ไม่ทราบนามสกุล  เป็นครูใหญ่  ได้ย้ายที่เรียนจากสุเหร่าออกมาปลูกเป็นศาลาใต้ถุนโล่ง   ไม่มีฝา  ข้างสุเหร่าบางชัน
                พ.ศ.  2479  นายสวัสดิ์  แก้วนพคุณ  เป็นครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างเป็นอาคารเรือนไม้  2  ชั้น  ในที่ดินของ  ฮัจยีสะอาด  หลังสัน  มีพื้นที่จำนวน  1  ไร่  1  งาน  92  ตารางวา  แต่ยังไม่ได้ยกกรรมสิทธิ์
                พ.ศ.  2511  ยายชูวงศ์  ไชยสุนทร  ครูใหญ่  ได้ขอแยกโฉนดที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  มีเนื้อที่  1  ไร่  1  งาน  92  ตารางวา 
                 พ.ศ.  2539  นางจันทร์ฉาย  เสียงก้อง  อาจารย์ใหญ่  และคณะได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศกึษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน  โดยมีนายไพโรจน์  รังสรรค์ 
บุตรชายของฮัจยีสะอาด  หลังสัน  เป็นประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
                วันที่  19  ธันวาคม  2540  นางสาวนิภา  กังวลทรัพย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
                 วันที่  19  ตุลาคม  2543  นางสาวประยงค์  ผู้ปรารถนา  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
                 วันที่ 1 ตุลาคม 2546 นายประยูรศักดิ์   มงคลประสิทธิ์   ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางชัน
                 วันที่ 21 ตุลาคม 2547  นายประมวล   ก้อนสันทัด  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่า บางชัน
                 วันที่ 9  พฤศจิกายน 2550 นางกรพัชรา  มณีเนตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
                 วันที่ 5 เมษายน  2554 นางมณีวรรณ ประทุมน้อย  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางชัน

         วันที่ 11 สิงหาคม 2554 คุณอับดุลเลาะห์ วารีศรี บริจาคที่ดิน 160 ตารางวา โดยโอนให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 รวมพื้นที่ท้งหมดของโรงเรียน 1 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา
         วันที่ 2 ตุลาคม 2556 นางภัทรีญา ผลหิรัญกิจ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน   
         วันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายมนตรี  สีสังข์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
         วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายมาโนช ขะมันจา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนะเหร่าบางชัน
          ปัจจุบันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม  จนเป็นอาคารเรียน  3  หลัง  (แบบ สนศ. 264 สร้างปี พ.ศ.2526   จำนวน  9  ห้องเรียน  1  หลัง  ,
 แบบ  สนศ. 264 สร้างปี พ.ศ.2539   จำนวน  8  ห้องเรียน  1 หลัง และแบบ สนศ. 385   สร้างปี  พ.ศ.2550  จำนวน  12  ห้องเรียน  1 หลัง )  บ้านพักครู  1  หลัง
 บ้านพักภารโรงที่ชั้นล่าง   มีส้วม  6  ที่นั่ง  1  หลัง      เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
        สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา  (โดยสรุป)
             5.1  ปรัชญาของโรงเรียน  
            การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้ประพฤติดี  มีความรู้ 
              5.2  สีประจำโรงเรียน 
            สีฟ้า – สีน้ำเงิน
              5.3  คำขวัญของโรงเรียน 
            เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม 
             5.4  วิสัยทัศน์ 
           โรงเรียนสุเหร่าบางชันเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ 
              5.5  อักษรย่อของโรงเรียน
                      ก
                    มร.  สช. 
           ก.         หมายถึง  กรุงเทพมหานคร 
           มร.       หมายถึง  สำนักงานเขตมีนบุรี 
           สช.      หมายถึง  โรงเรียนสุเหร่าบางชัน 
              5.6  เป้าประสงค์การพัฒนา
            1.  พัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร้อยละ 80 
                  2.  พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย ร้อยละ 80 
                  3.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 80 
                  4.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับชาติ ร้อยละ 80  
        5.7  มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย
            ในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โรงเรียน  ได้กำหนดเป้าหมายไว้  6  ประการ  ได้แก่ 
            1.  โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการองค์กรสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  และตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษา 
            2.  โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพทั้งภายในและภายนอก  เป็นที่ยอมรับของบุคลากรและสังคม 
            3.  นักเรียนได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2551  และพัฒนาตนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  กลุ่มประสบการณ์
               ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  บนพื้นฐานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  ครอบครัว
                สังคม  และชาติ  ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรม   จริยธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
            4.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
            5.  บุคลากรมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะวิชาชีพ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณครู  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวิสัยทัศน์  
              พัฒนาตนเองทั้งกายและใจอยู่เสมอและต่อเนื่องบนพื้นฐานความเป็นไทย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนและผู้อื่น 
            6.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือ  สนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ