ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบางชัน ร่วมกันสร้างสรรค์ซุ้มวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทุกที่ ทุกโอกาส