นายวิระ พนาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน  ตั้งอยู่เลขที่ 47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย  แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนสุเหร่าบางชัน จัดตั้งเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 เป็นโรงเรียนประชาบาล ชนิดนายอำเภอจัดตั้ง
มีฮัจยีสะอาด หลังสัน เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ดำรงอยู่ในเงินศึกษาประชาบาล เดิมอาศัยสถานที่สุเหร่าทำการสอน
ไปพรางก่อน มีนายยิ้ม แสงเกตุ เป็นครูคนแรก แรกเปิดเรียนมีนักเรียน 15 คน

ต่อมานายวุ้น ไม่ทราบนามสกุล เป็นครูใหญ่ ได้ย้ายที่เรียนจากสุเหร่าออกมาปลูกเป็นศาลาใต้ถุนโล่ง
ไม่มีฝาข้างสุเหร่าบางชัน

 พ.ศ. 2479 นายสวัสดิ์ แก้วนพคุณ  เป็นครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ในที่ดิน
ของฮัจยีสะอาด หลังสัน มีพื้นที่จำนวน 1 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา แต่ยังไม่ได้ยกกรรมสิทธิ์

 พ.ศ. 2511 ยายชูวงศ์ ไชสุนทร ครูใหญ่ ได้ขอแยกโฉนดที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน
92 ตารางวา

พ.ศ. 2539 นางจันทร์ฉาย เสียงก้อง อาจารย์ใหญ่ และคณะได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน
โดยมีนายไพโรจน์ รังสรรค์ บุตรชายของฮัจยีสะอาด หลังสัน เป็นประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน

  วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 นางสาวนิภา  กังวลทรัพย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543 นางสาวประยงค์ ผู้ปรารถนา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 นายประยูรศักดิ์ มงคลประสิทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 นายประมวล  ก้อนสันทัด  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 นางกรพัชรา มณีเนตร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางาชัน


  วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554 นางมณีวรรณ ประทุมน้อย ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 คุณอับดุลเลาะห์ วารีศรี บริจาคที่ดิน 160 ตารางวา โดยโอนให้เป็นทรัพย์สินของโรงเรียน
เมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 รวมพื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน 1 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา


  วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นางภัทรีญา  ผลหิรัญกิจ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 นายมนตรี  สีสังข์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายมาโนช  ขะมันจา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน


  วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน นายวิระ  พนาลี  เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าบางชัน

 

 

 

   

 

 

 

โรงเรียนสุเหร่าบางชัน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

47 ซอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ 2 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510